ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
นางสาวจุทาทิพย์ ชัยวิจิตร การปกครอง ผ่านโควตา
นายนพชัย สอนนำ การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวสุจิตรา เหล่าม่วง การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวอุไร ปัญญาแสง การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวสุดารัตน์ ประทุมสิทธิ์ การปกครอง ผ่านโควตา
พระนิพนธ์ บุญประคม การปกครอง ผ่านโควตา
นาย๊ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์ การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวศศิประภา ใจบุญ การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวอาริยา ใจหนัก การปกครอง ผ่านโควตา
นายนัฏฐนันทร์ สายสี การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวสุดารัตน์ อยู่นุช การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวกัญญารัตน์ สุดงเจริญ การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวพรนิภา เสาวะดี การปกครอง ผ่านโควตา
นายปรีชา ศักดิ์เจริญชัยกุล การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวณัฐนันท์ กมลรัตน์ การปกครอง ผ่านโควตา
นายเกษม สุริยา การปกครอง ผ่านโควตา
นายพรชัย จันทิมา การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวสุจิตรา บุตรโยจันโท การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายเกียรติศักดิ์ พูลพุฒ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายนนทสิทธิ์ สอนพรหม การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายเอกพิเศษ สกุลปัน การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวพรทิวา เลิศสพุง การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายณัฐนนท์ สุจริต การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายพัฒณพงษ์ หมื่นภักดี การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายณัฐวุฒิ วงษา การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวสุดติมา นันทะผา การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวธันย์ชนก สีทาสังข์ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวสุนิสา บุตรโยจันโท การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
สามเณรวสันต์ ศักดิ์เจริญชัยกุล การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวพรพิมล สารมะโน การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวอริษา บุตรวงค์ การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นายสราวุฒิ เขื่อนเก้า การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวอชิรญา ชัยศร การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาววรรณฤดี สุขะ การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวพิมพิกา กองศรี การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวสุดารัตน์ สมภักดี การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวนฤมล วัสสะนัน การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวรัตนาวดี กุลสังข์ การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวทอรุ่ง ศรีธรรมราช การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวน้ำฝน บุญทอง การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวพันธิตา แก้วมา การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาววรนุช ฉนิตกุล การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวจิดาภา ฤทธิศร การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวสุธิดา บาธิศรี การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวพัชรินทร์ สามีวัง การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายอนุภาพ ทองน้อยยิ่ง การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวอิสริยา แก้วทา การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาววราภรณ์ ทองแบบ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวเสาวลักษณ์ เบ้าคำ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวชลธิชา หมั่นดี การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวรัตติยากร วงอ่อน การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายพัสกร น้ำผุด การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวปิรภา พิมพันธ์ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวพิมพ์วรรณ คำยศ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายธนทัต ภูจำปา การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายปริญญา กลางถิ่น การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาววิจิตรา จำปานิล การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวศิริวรรณ ทองศิริ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวศศิธร เพชรมั่ง การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายสิทธิศักดิ์ แก้วกันญา การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวณัฐณิชา ยนสำอาง การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวปรียา มาจิตรตรา การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายก้องภพ ชุมแสง การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวภัทธรินทร์ ตุลาเนตร การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวสุทธิพร สุคงเจริญ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวสุทธิษา นนทะโคตร การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายสุนทร วิมาตย์ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายกฤษฎา อ่างมัจฉา การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวนิพาพร สีบุ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวนฤมล บุญมาก การปกครอง ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวธนัชพร กุลสุวรรณ การปกครอง ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายนายปรเมศวร์ ผงอ้วน การปกครอง ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวกัลยาพร ชิยางคะบุตร การปกครอง ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายวินัย วาดวงษ์ การปกครอง ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวณัฐกฤตา แก้วมณี การปกครอง ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวสงกรานต์ หาญภักดี การปกครอง ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวณัชชา ทะวิลา การสอนภาษาอังกฤษ ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายธนวัฒน์ ไชยสาร การสอนภาษาอังกฤษ ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายชัยณรงค์ พรมสมบัติ การสอนภาษาอังกฤษ ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาววิภาดา ขันแข็ง การสอนภาษาอังกฤษ ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวสุทธิชา อุดทา การสอนภาษาอังกฤษ ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวสุวดี สมบูรณ์ผล การสอนภาษาอังกฤษ ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สามเณรพนมพร ศิริภักดิ์ การสอนภาษาอังกฤษ ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวสุธิดา บุญประเสริฐ การสอนภาษาไทย ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวประภา มาจิตรตรา การสอนภาษาไทย ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวกรพินท์ ไชยบุญเรือง การสอนภาษาไทย ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาววงศ์เพชร วงศ์ทอง การสอนภาษาไทย ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวสุนันทา แก้วเก็บคำ การสอนภาษาไทย ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวสุคนธี ชูปลอด การสอนภาษาไทย ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวณัฐกานต์​ กำลังดี การสอนภาษาไทย ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวสุภานัน ศรีแสงรัตน์ การสอนภาษาไทย ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายดวงทอง อินทร์กร การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวกัลยาลักษณ์ ศรีจักร์ การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวพรรณวษา มุงคุณ การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวอภิสมัย ศรีกงพาน การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวทัชชา แก่งเมืองกลาง การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวศิริกัญญา สมมาศ การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาววรรณนา สิงห์ทอง การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวธมลวรรณ กุลสุวรรณ การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวชบาทอง ร้อยแก้ว การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวธารวิมล มูลจิต การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวกรรณิการ์ ขระเขื่อน การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นายณัฐวัตร พลถาวร การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นางสาวพิมพ์มลา เพียวอยู่ การสอนสังคมศึกษา ได้รับทุนโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์