ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้


กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัย หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท

ส่งไปรษณีย์/ยื่นเอกสารการสมัคร
พร้อมแนบเอกสาร

  1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอม 5 เทอม
  2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป

ทดสอบ/คัดเลือก
วัน/เวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย

  • รับตรง รอบสอง (ภาคปกติ) : 14 พ.ค. 63
  • รับตรง รอบสอง (นอกเวลาราชการ) : 23 พ.ค. 63

รายงานตัว/ชำระเงินลงทะเบียน
  1. ชำระด้วยเงินสด
  2. ชำระด้วยเงินกู้เรียนในกองทุน กยศ.